Genealogy fan de famylje Wiarda

DE OARSPRONG YN DE BOARNEN

De heulste Wiarda fûnynskriftlike boarnen is Feddeko Wiarda; dat is evident yn in hânfêst (sjoch tekst Sententia Grietmannorum districtus Winninge Anno 1369) wêryn't de saneamde Wiarda-viri (de Wiarda-manlju) de baas Ludolf Jarigsma yn 1369 feroveret. Yn dats eldejier waard Jarigsma frijlitten troch middel fan in sinútsprutsen troch de Grietmen fan Winninghen; letter waard Taco van Campenek frijlitten, dy'tek waard finzen nommen troch de Wiarda-firussen. Dizze Feddeko hat miskien de oerpake west fan Sjoerd Wiarda, depotensaat fan Oostergo. Yn it Wiarda-boek wurdtit sa beskreaun: 30 april 1369 sprekke Grietmen fan 'e wyk Winninge in sino anwêryn Luidolf Jargisma en oaren, finzen nommentroch de groep fan Wiarda en har partijleden, frijlitten binne. Datyn Domini MCCCLXIX. Yn vigiliaa postolorum Philippi et Jacobi. (Sjoch Hânfêstregister).

Op it ynternet giet de oarsprong werom nei PybeWyarda fan 1245, mar d'r binne noch gjin skriftlike boarnen foar. De famyljehâldt it jier 1369 as de oarsprong fan wegeit bewiis fan it boppesteande (rjochtbank) sertifikaat.

OARSPRONG FAB ‘E FERSKATE TUKEN FAN ‘E WIARDAS

De stambeam tûkt fia Dothias Wiarda yn 'e 16e iuwyn 4 tûken, wêrûnder de earstetûkenei Dútslân mei Bucho Wiarda as foarâlder. De gearhing

EASTFRYSK (DUTSK) WIARDA'S

Fan Bucho Wiarda (1532 - 1595), de earste Eastfryske (Dútske) Wiarda oant de foargongers fan 'e 3 Dútske tûken I II en III

FRYSKE WIARDAS

Pybe Wiarda wenne om 1380 hinne en troude mei Claer Eminga en heit:

(Foarige 5 generaasjes neffens “It Stamboek fan itFryskeiere en lette Adel” fan Jr. de hear M. de Haan Hettema en de hear A. van Halmael, Jr.)

OARSPRONG FAN DE AMERIKAANSK EN KANADEESKE WIARDAS

Tak 4/5 Roordahuizum Rauwerd Bozum 16e generaasje

OORSPRONG FAN DE AUSTRALYSKE WIARDAS

Takken 1 (Christian Henrich Wiarda), sub 3 (III)

DUTSK TUKE IVERHEFEN YN ADEL; WIARDA WURDT VON WIARDA

Adelbrief

Conrad-Hermann Wiarda (berne Emden, 18 maart 1841, stoarn 25 desimber 1915), wie in majoar yn it Prusyske leger. Om't de adel sterk fertsjinwurdige wie yn 'e hegere offisjele rigen (en wichtich om foarút te gean nei dy heechste rangen), frege Conrad-Hermann keizer Wilhelm II om opnommen te wurden yn' e adel om op gelikense foet te setten mei de oare aadlike offisieren. Hy basearre syn oanfraach op 'e histoarje fan' e Fryske Wiarda-famylje dy't yn 1872 is selektearre en beskreaun troch syn heit Christian Heinrich Wiarda út Aurich, dy't it grutte belang fan 'e Eastfryske Wiarda-famylje beskreau.

Mei in kabinetsbeslút fan 17 april en in diploma datearre op 31 juli 1895, waard Conrad-Hermann nei de adel helle út it nije paleis yn Potsdam. Spitigernôch bewearde it útfierende adelburo foar heraldyk dat de puntige ring om 'e nekke fan' e swan net heraldysk mooglik wie. Doe waarden yn 'e twa boppeste hoeken fan it skyld 2 studringen yn plak fan om' e nekke pleatst. De learenbûnte adelbrief waard skreaun op perkamint, mei in grutte segel en befette yn in houten doaze bedekt mei leder. Dizze houten doaze lei yn 'e stúdzje fan syn soan Hans von Wiarda yn Hannover yn WWII en waard spitigernôch ferneatige troch in bom.

Paviljoen-segel mei wapen fan Wilhelm II

In pear moannen nei syn 50e jierdei wie distriktsrjochter direkteur Florens Hieronymus Eduard Wiarda (berne 19 maaie 1851 yn Aurich, stoarn 2 febrewaris 1925 yn Hannover en broer fan Conrad-Hermann Wiarda) lykas syn broer Tileman Wiarda (17 juni 1857, stoarn 22 april, 1941) opnaam yn de adel. Op 8 augustus 1901 waarden Florens en Tileman ferheven ta de erflike adel troch Wilhelm II (Wilhem II berne 27 jannewaris 1859 yn Berlyn, stoarn 4 juni 1941 yn Doorn). De adelbrief waard tekene troch de Dútske keizer yn syn posysje as Prusen King, troch generaal Karl von Wedel (berne 5.2.1842 yn Oldenburg, stoarn 30.12.1919), doe ambassadeur yn Rome, en troch Prusyske minister fan Ynlânske Saken Hans von Hammerstein (berne 27.4.1843 yn Lüneburg, stoarn op 20 maart 1905 yn Berlyn) bestiet de adelbrief út tolve blêden perkamint bûn oan in libelle (boekje) en in omslach bedekt mei learen en befestige mei sulver. De adelbrief waard ûndertekenetroch de Dútske keizer ynsynposysje as Prusyskekening, troch generaal Karl vonWedel (berne op 5.2.1842 yn Oldenburg, stoarn op 30.12.1919), doe ambassadeur yn Rome, en troch de Prusyske minister fan BinnenlânskeSaken Hans vonHammerstein (berne 27.4.1843 ynLüneburg, stoarn 20 maart 1905 ynBerlyn), de adelbrief bestiet út tolveblêden fan perkamintbûnoan in libelle (boekje) en in omslach bedekt mei lear en bedekt mei sulver.

Oan 'e foarkant fan it omslach is in reliëf en kleurde adel mei de bûnteinisjalen "FR" (Fridericus Rex = King Friedrich) út' e Prusyske wapenskyld. In koperen patroan is hechte oan 'e sulveren gebreide dichtkabels dy't de libelle byinoar hâlde, dy't de relië paviljoenseil (wax) befettet mei de grutte keninklike wapenskyld fan Wilhelm II.

De earste twa pergaminsidenbinneleech. Nei in hânskreaune list mei ferskatearistokratyske titels fan Wilhelm, begjinnend op side 3, wurdesiden 4 en 6 - ûnderbrutsentroch de ôfbylding fan it wapen dat Wiarda fanôf no koe brûke - folgetroch de wichtichste passaazje foar de ûntfanger: dit dokumint hat de distriktsrjochterdirekteur Florens Hieronymus Eduard Wiarda, úttsjinst luitenant fan 'e Landwehr, nei Hannover, tegearre mei synbesteande en takomstige wetlike legitimeerf genamten en neiteam fan' e manlike stam, fan beide geslachten, om him in permanint oan tinken te jaanoanús spesjaleken in klike [...] genede en barmhertigens te jaanoan de erflike adel fan úsmonargy en úslân en om him en al syn bedoelde neiteam alle rjochtfeardige minsken, eare en privileezjes fan dizze klasse te jaan, ynit bysûnder it rjocht op "von Wiarda "en it hjirûnder beskreaune wapen en juweel te dragen."

Wapen fan Wiarda

De wapenskild is ûntworpentroch Hans von Borwitz en Harttenstein, de Prusyske heraldmeester, tekenetroch de keninklike wapenskilderHeinrich Nahde. It bestietút in trije-dieligeskyld. Yn 'e sulveren fjildennei lofts en rjochts is in swarte puntige kraach, ynit blauwe fjildyn' e midden in flecht klear sulveren swan. In toernoai helm om jûntrochs wart-sulveren as blau-sulveren tendrils driuwt boppeitskyld, dat op syn beurt in kroan hat fan wêr't in swan opkomt mei fersprate wjukken.

Florens von Wiarda wie de soan fan 'e stedsrjochter Christian Heinrich Wiarda (berne 22 augustus 1809 yn Emden, stoarn 1 april 1879 yn Aurich) en syn frou Dorothee Caroline Metger (berne 23 desimber 1818 yn Emden, stoarn 15 septimber 1904 yn Hildesheim) en pakesizzer fan Georg Ludwig Wiarda (berne 31 jannewaris 1781 yn Emden, stoarn 26 jannewaris 1832 yn Emden), ien fan 'e oprjochters fan' e Feriening foar Byldzjende Keunsten en Patriotyske Aldheden yn Emden. De heit fan 'e ferheven - in pakesizzer fan it lânsyndikaat en Wiarda (berne 18 oktober 1746 yn Emden, stoarn 7 maart 1826 yn Aurich) - wie in pleatslik lid fan 1835 oant 1848 en letter sekretaris en nei't er nei Aurich ferhuze hy in earelid fan "keunst".

Dit kin de reden wêzewêrom't de adelbrief no ynit besit is fan it Eastfrysk Rijksmuseum yn Emden.

Nei de Dútskerevolúsje fan 1918 waarden titels fan adel diel fan 'e namme fan immen. Under de aadlike famyljes wurdt von beskôge as predikaat. Dit predikaat is sûnt 1630 útrikt doe't adel waard ferliend, om harsels te ûnderskieden fan 'e net-aadlike streken .

Tûke I

BIBLIOGRAFY

Publisearre primêre boarnen:

“WIARDA, Christiaan Heinrich”, Wiarda Familien Nachrichten von 1872, Aurich, Tapper & Sohn, 1872, p 2.
“DE HAAN HETTEMA, Jhr M. & A. VAN HALMAEL”, Het Stamboek van de Frieschen vroegeren en lateren Adel, Leeuwarden, D. Meindersma, 1846.

Sekundêre literatuer:

“JORRITSMA. H. and D. de VRIES”, Genealogy-Wiarda, Wiarda 1369-1969, Bolsward, A.J. Osinga, 1970, 253.
“WIARDA, Siegfried”, Genealogy-Wiarda, Wiarda 1369-1969, Bolsward, A.J. Osinga, 1970, 243.

Websites:

“Pybe Wyarda”, Geni website, tagong: 18-03-2020.
“Doecke Pybes Dooitsen van Wiarda”, Geni website, tagong: 18-03-2020.
“Feddeko Doecke Doitzes Wiarda”, Geni website, tagong: 18-03-2020.
“Pybe Feddekos Wiarda”, Geni website, tagong: 18-03-2020.
“Claere Wiarda”, Geni website, tagong: 18-03-2020.
“Siurd Sjoerd Pybes Wiarda”, Geni website, tagong: 18-03-2020.
“Oene Sjoerds Wiarda, b. c1378 ”, Geni Website, tagong: 18-03-2020.
“Siurt Bearlude Wyarda”, Geni website, tagong: 18-03-2020.
“Syoucke Sjoerds Wiarda”, Geni website, tagong: 18-03-2020.
“Von (onderdeel van adelspredicaat)”, Wikipedia website, tagong: 20-03-2020.
“SCHMIDT, Aiko, Kunstwerk des Monats Marz 2012”, Ostfriesches Landesmuseum Emden website, tagong: 20-03-2020.